Odštampaj

Uslovi kupovine, sigurnost i privatnost


USLOVI KUPOVINE I ISPORUKE

Cvećara-Online.com je elektronska prodavnica firme Sotex Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 210-A, Wilmington, DE 19801, US. koja pruža uslugu prodaje na daljinu (u daljem tekstu Kompanija) po modelu “dropshipping” oblik elektronske trgovine.


Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:
* PORUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo robu ili uslugu i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Cvećara-Online koje se obavezalo da će prodatu robu isporučiti primaocu na mesto i/ili adresu koju je kupac odredio.
* VAŽEČA PORUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Cvećari-Online sve neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.
* NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo robu ili uslugu od Cvećara-Online
* PRIMALAC je lice koje je odredio naručilac da robu ili uslugu primi.

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici Cvećara-Online prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. Cvećara-Online zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

KOMUNIKACIJA ELEKTRONSKIM PUTEM

Kada posetite cvecara-online.com ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email).

PRIMANJE PORUDŽBINE (ZAKLJUČIVANJE UGOVORA NA DALJINU)

Cvećara-Online prima porudžbine preko elektronske prodavnice ili pismeno putem e-mail-a (direktno napisanog ili poslatog preko on-line formulara koji se nalazi na sajtu Cvećara-Online).

Poručivanjem na ovaj način, Kupac sklapa Ugovor Na Daljinu sa Kompanijom a po odredbama datim u ovom dokumentu. Dokument možete odštampati tako što kliknete na dugme Odštampaj na vrhu teksta.

Sklapanjem ovog Ugovora, Kupac potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe ili usluge (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača.

Ovaj ugovor se zaključuje na Srpskom jeziku.
Naručilac je dužan da Cvećara-Online pruži sve relevantne podatke neophodne za uspešnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.


NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit banka i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.
Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku.
Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

ZAŠTITA PODATAKA PRILIKOM PLAĆANJA

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.
PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izrađen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na naš em sajtu. Hvala Vam na razumevanju.
Merodavna cena za kupovinu proizvoda je cena u dinarima.

ROKOVI I TERMINI ISPORUKE

Cvećara-Online će naručenu robu ili uslugu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke.
Cvećara-Online zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima ali ne više od 180 minuta pre i 180 minuta posle traženog vremena isporuke.
Dostava cveća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja najkasnije jedan sat pre zakazanog termina sahrane.

DOSTAVA

Cvećara-Online će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.
Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cveće za sebe. Osim primaoca cveće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.
Cvećara-Online će naručioca obavestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).
Naručioc je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije:
Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.
Dostave na takva mesta se smatra izvršenom i kada se naručeni aranzman primi osobi zadužena za prijem ovakvih pošiljki.

IZVRŠENJE DOSTAVE

Dostava će se smatrati izvršenom kad primatelj ili nadležna osoba na adresi primatelja potpiše dostavnicu.
Cvećara-Online će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:
* Primatelj odbija primiti pošiljku;
* Adresa ili podaci o primatelju netačni;
* Primatelj nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvetni aranžman;
* Viša sila kojom je Cvećara-Online stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obavestićemo naručitelja o nastaloj situaciji. Naručitelj će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u Cvećara-Online u roku od 36 sati od trenutka kad ga obavestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiteljem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.

REKLAMACIJE I OTKAZIVANJE PORUDŽBINE (RASKID UGOVORA NA DALJINU)

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će kupac tražiti da se kupljena roba vrati iz više razloga.
Po osnovu Zakona O Zaštiti Potrošača, kupac može vratiti robu u roku od 14 dana od preuzimanja artikla. To može uraditi bez ikakvog objašnjenja i tražiti da zameni za drugi artikal, uz doplatu, ili da zahteva povrat novca.
Kupac može da izjavi reklamaciju na elektronsku (email) adresu Cvecare-Online: podrska@cvecara-online.com ili pismom.

Ukoliko šalje reklamaciju na email, kupac treba da pošalje
* Razlog vraćanja (predomislio se, ne odgovara, neispravno primljeno,...)
* Jednostrani raskid ugovora koji možete preuzeti na ovom linku: obrazac.
Kupac u ovom slučaju ne snosi nikakve troškove.

Pismeni raskid ugovora, kupac treba da uputi u sedište Kompanije. Kupac će na ovu adresu poslati:
* Napisan na papiru razlog vraćanja (predomislio se, ne odgovara, neispravno primljeno,...)
* Jednostrani raskid ugovora koji možete preuzeti na ovom linku: obrazac.
Kupac snosi isključivo direktne troškove slanja pisma.

Prodavac je dužan da najkasnije u roku od tri dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupac svoju saglasnost dati u roku od 3 dana od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku, odnosno ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca o načinu rešavanja reklamacije.

NAČIN POVRAĆAJA SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Cvecara-Online je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice
Ukoliko je kupac platio direktno na žiro račun naše kompanije, povrat će se izvršiti na žiro račun kupca ili drugi žiro račun koji kupac odredi. Obzirom da ne poslujemo sa gotovinom, ovo je jedini način povrata novca koji možemo napraviti za uplate na račun.

PROIZVODI (CVEĆE I BILJNI MATERIJAL)

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Cvećara-Online ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Cvećara-Online će uvek težiti da ugrađeni elementi budu istovetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, Cvećara-Online zadržava pravo zamene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.
Cveće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Cvećara-Online zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cveće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvetnog aranžmana vremenski produžava).
Upozorenja i situacije u kojima Cvećara-Online ne preuzima odgovornost za nastalu štetu
Poručioc treba da je svestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Cvećara-Online garantuje da će upotrebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina "života" dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o nezi koju mu primalac pruži.
Neke vrste cveća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata dece i osoba sa osetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvećem i lišćem.
Polen s prašnika nekih cvetnih vrsta (poput liljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odeći. Primalac treba da vodi računa da se odeća i nameštaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cveća.
Nikada ne ostavljajte cveće blizu električnih naprava i uvek koristite nekakav zaštitni materijal izmedu posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.
Neki aranžmani sadrže voće, povrće, sveće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan deo aranžmana nije namenjen jelu. Sveće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNI PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

Cvećara-Online se obvezuj da će čuvati privatnost svih svojih korisnika.
Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima sem u svrhu realizacije porudžbine.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Cvećara-Online koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu i komunikaciju sa njim. Svi zaposleni u "Cvećara-Online" i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Korišćenjem usluga Cvećara-Online pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da se ne koristite usluge Cvećara-Online.
Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo sve Vaše lične podatke (osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima). Zahtev posaljite elektronski na podrska@cvecara-online.com.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Cvecara Online obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, UniCredit Banka Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu


Prilikom poručivanja na sajtu Cvecara-Online.com, telefona ili e-mail-a podrazumeva se da je poručioc upoznat sa gore navedenim uslovima i da je u celosti saglasan sa njima.